Adatkezelés tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő megnevezése

Név: Barsi Anna egyéni vállalkozó

Adószám: 69351000-1-32

Székhely: 3060 Pásztó, Kossuth L. u. 27.

Email cím: anna.barsi@gmail.com

Mobil: 06 30 471 1434

Weblap: www.boldogkismama.hu

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése lenne, kérem vegye fel velem a kapcsolatot a fenti elérhetőségek valamelyikén. Mihamarabb válaszolni fogok, de legkésőbb 25 napon belül. Ha elektronikus úton lett benyújtva a kérelem, akkor elektronikus úton küldöm a választ, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítom, kivéve, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ilyenkor, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számítok fel, vagy megtagadhatom a kérelem alapján történő intézkedést. Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más honlapokra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak az irányadók.

 

Adatkezelési tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy a honlapra látogató és a későbbiekben szolgáltatást igénybevevő ügyfél könnyen hozzáférhetően, közérthető formában tájékoztatást kapjon arról, hogy milyen személyes adatokat kezel a Szolgáltató és ezt mi alapján teszi, valamint hogy az érintetteknek milyen adatkezeléssel kapcsolatos jogaik vannak, és ezeket hogyan tudják érvényesíteni.

Barsi Anna ev. (továbbiakban: Szolgáltató) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a Látogató/Ügyfél érdekében a hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el. A kapcsolódó jogszabályok felsorolása a jelen tájékoztató végén található.

 

Az adatkezelés során szem előtt tartott alapelvek

Jogszerűség: Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie, ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket. Ahhoz, hogy a hozzájárulás tájékoztatáson alapulónak minősüljön, az érintettnek legalább tisztában kell lennie az adatkezelő kilétével és a személyes adatok kezelésének céljával.

Tisztességesség: A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

Átláthatóság: Az átláthatóság elve megköveteli, hogy az érintetteknek nyújtott tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, valamint hogy azt világos és közérthető nyelven fogalmazzák meg. Az ilyen tájékoztatás nyújtható elektronikus formátumban is, így például a nyilvánosságnak szánt tájékoztatás közölhető valamely honlapon keresztül.

Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz. Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár.

Célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon

Adattakarékosság: a gyűjtött személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk

Pontosság: a gyűjtött személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék

Korlátozott tárolhatóság: a gyűjtött személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

Integritás és bizalmas jelleg: a gyűjtött személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága

 

Információk az érintettek köréről, a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról

 

A Szolgáltató honlapját bárki, személyes adatai megadása nélkül látogathatja, de bizonyos funkciók, illetve szolgáltatások csak úgy használhatók,  illetve vehetők igénybe, ha a látogató megadja néhány személyes adatát. Személyes adat (olyan adat, ami az Ön személyével kapcsolatba hozható) többek között a név, cím, telefonszám, email cím, stb.

 

Személyes adatok megadásával használható funkciók/szolgáltatások:

 

Kapcsolatfelvételi űrlap használata (Kérdésem van! illetve Időpontfoglalás űrlap)

Jelen űrlapok esetén legalább email cím megadása kötelező (ennek nem feltétlenül kell tartalmaznia személyes adatot), hogy tudjak válaszolni a feltett kérdésre illetve hogy fel tudjuk venni egymással a kapcsolatot. Ezen kívül segítheti a kapcsolatfelvételt a keresztnév és a telefonszám önkéntes megadása, különösen időpontfoglalás esetén.

A fent megnevezett személyes adatait a Látogató önkéntesen, kapcsolatfelvétel céljából adja meg és a kapcsolatfelvétellel egy időben nyilatkozik róla, hogy az Adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadta.

A kapcsolatfelvétel, kérdésfeltevés esetén megadott személyes adatokat 15 nap múlva törlöm az email fiókomból illetve a mobil telefonomból, amennyiben nem történik időpontfoglalás. Időpontfoglalás esetén a megadott személyes adatokat papír alapú személyes határidő naplómban is vezetem, amit elzárva tárolok. Ez esetben a személyes adatokat addig tárolom, míg a kapcsolat fennáll köztünk. Ezt rendszeresen, félévente felülvizsgálom. Ha nyilvánvaló, hogy szolgáltatás igénybevételére a jövőben nem kerül sor és ezzel az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha azt az érintett kéri, személyes adatait haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törlöm mobiltelefonomból, email fiókomból és a határidőnaplómból.

 

Hírlevél feliratkozás

A honlapra látogatónak lehetősége van feliratkozni hírlevélre, amiben tájékoztatom a legújabb akciókról, hírekről és egyéb hasznos információkat, cikkeket osztok meg vele maximum havonta 2 alkalommal.

Hírlevél feliratkozás esetén legalább email cím és név (lehet becenév vagy kitalált név is) megadása kötelező (aminek nem feltétlenül kell személyes adatot tartalmaznia). A hírlevélre való feliratkozáskor a látogató nyilatkozik arról, hogy az Adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadta, és kiválasztja a hírlevélre való feliratkozás gombot (előzetesen és kifejezetten hozzájárul a hírlevélküldéshez). A hírlevélre való feliratkozás és a szükséges személyes adatok megadása önkéntesen történik és a feliratkozás bármikor indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható  Leiratkozás gombra kattintva. Ilyen esetben törlöm a hírlevél adatbázisból a megadott email címet.

 

A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek hozzájárulásukat bármikor indoklás nélkül és ingyenesen visszavonhatják.

 

Számviteli bizonylat kiállítása

Személyes adatok megadására legkésőbb valamelyik fizetős szolgáltatás igénybevételekor van mindenképp szükség. Számla kiállításához szükségem van a következő személyes adatokra természetes személyek esetén: név, lakcím, online számla esetén email cím is. Tájékoztatom, hogy amennyiben a számlázási adatokat nem kívánja megadni, a szolgáltatásaimat nem tudja igénybe venni, mert különben jogi kötelezettségeim teljesítése akadályozva lenne.

A számviteli bizonylatok a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kerülnek megőrzésre a Szolgáltató székhelyén, illetve online.

 

A fentiekből látható tehát, hogy személyes adat megadására csak valamely fizetős szolgáltatás igénybevétele esetén van feltétlenül szükség a számviteli bizonylatok kiállításához és ezáltal a jogszabályi előírások teljesítéséhez. A fenti információkat összefoglalva az alábbi táblázatban is megtalálja:

Tevékenység

Kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Tárolás helye és időtartama

Kapcsolatfelvételi (Kérdésem van!) űrlap beküldése/ kapcsolatfelvétel emailben vagy telefonon

email cím, esetleg név és telefonszám

kapcsolatfelvétel

látogató önkéntes hozzájárulása

(GDPR 6.cikk (1) bekezdés a, pont

mobiltelefon/ email fiók -max. 1 hónapig

Időpontfoglalás űrlap beküldése/ időpontfoglalás emailben vagy telefonon

email cím, esetleg név és telefonszám

időpontfoglalás

látogató önkéntes hozzájárulása

(GDPR 6.cikk (1) bekezdés a, pont

mobiltelefon, email fiók, kézi határidőnapló-kapcsolat fennállásáig melyet félévente felülvizsgálok

Hírlevélre való feliratkozás

email cím, esetleg név

hírlevél küldés

látogató önkéntes hozzájárulása

(GDPR 6.cikk (1) bekezdés a, pont

hírlevél adatbázisban, hírlevélről történő leiratkozásig

Fizetős Szolgáltatás igénybevétele

teljes név, lakcím, esetenként adószám

számlázás

jogszabályi előírásoknak való megfelelés

(GDPR 6.cikk (1) bekezdés c, pont

8 év, székhelyen/online

 

Cookie-k

Az adatkezelő tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlap cookie-kat használ a hatékony működés érdekében. A cookie-k (magyarul sütik) kis szövegfájlok, amiket az Ön által megnyitott webhelyek helyeznek el az Ön számítógépén vagy mobileszközén.
Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, hogy a Google Analytics segíti a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. Elérhetősége: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

A honlap használatával a honlapra látogatók engedélyezik az Adatkezelő részére, a következő cookiek használatát:

Típus

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer általános sütik

nem igényel

a webes alkalmazás működéséért felelős alap süti

honlap működésének biztosítása

böngésző bezárásáig

rendszer általános sütik

igényel

a webes alkalmazás betöltését követően további funkciókhoz való hozzáféréséért szükséges hozzájárulni a sütikhez

Cookie használat engedélyezése és a 18 év feletti személy hozzájárulása

365 nap

rendszer funkció sütik

nem igényel

a könnyebb működéshez és a személyre szabáshoz szükséges sütik

A rendszer teljes funkcionalitását tudja elérni vele a felhasználó, ezek nélkül számos dolog nem működik

böngésző bezárásáig

rendszer nyomkövető sütik

igényel

méréshez szükséges illetve a felhasználói élmény kialakításához szükséges

statisztika készítése

365 nap

A kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.

 

Cookiek letiltása:

Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, hogy lehetőségük van a cookiek használatának tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításaiban. Ez a beállítás általában az eszköz böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el.

Néhány példa:

Chrome

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások rész >> Adatvédelem és biztonság szekcióban lévő Tartalombeállítások gomb >> Cookie-k gomb >> Cookie-adatok mentésének és olvasásának engedélyezése a webhelyeken (ajánlott) résznél bekapcsolható vagy inaktiválható a funkció.

Böngésző url: chrome://settings/content/cookies

A leírás a Google Chrome 66.0.3359.181 (64 bites) verziója alapján készült.

Firefox

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Oldalsó panelből válasszuk az Adatvédelem és biztonság menüt >> Sütik és oldaladatok szekcióban bekapcsolható a „Sütik és oldaladatok blokkolása (a weboldal hibáját okozhatja)”.

Böngésző url: about:preferences#privacy

A leírás a Firefox Quantum 60.0 (64 bites) verziója alapján készült.

Edge

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások megnyitása gomb >> Cookie-k szekciónál lenyíló mezőből engedélyezhető illetve letiltható a cookie használata.

Böngésző url: nincs

A leírás a Microsoft Edge 42.17134.1.0 verziója alapján készült. 

 

Adatfeldolgozók megnevezése

 

Tárhely szolgáltató

Név: ORIENT- WEB Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.

Székhely: 3534 Miskolc, Gőz u. 7.

Email: info@honlapom.hu

Számlázó program

Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft.

Email: info@szamlazz.hu

Emailek fogadása és küldése

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

 

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

 

A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adatkezelő elérhetőségeit megtalálja e tájékoztató elején.

 

A helyesbítéshez való jog


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes kiegészítését.

Az adatkezelő elérhetőségeit megtalálja e tájékoztató elején.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

 d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az adatkezelő elérhetőségeit megtalálja e tájékoztató elején.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő elérhetőségeit megtalálja e tájékoztató elején.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adatkezelő elérhetőségeit megtalálja e tájékoztató elején.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az adatkezelő elérhetőségeit megtalálja e tájékoztató elején.

 

Az adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Jogorvoslati tájékoztatás

 

Az érintettnek hatósági illetve bírósági jogorvoslathoz is joga van.

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, és hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az őt megillető jogokat megsértették, vagy ha a felügyeleti hatóság nem jár el valamely panasza alapján, illetve részben vagy egészben elutasítja vagy megalapozatlannak tekinti a panaszát, vagy nem jár el olyan esetben, amikor fellépése az érintett jogainak védelmében szükséges lenne.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében vegye fel a kapcsolatot velünk.

 

Egyéb adatkezelési információk

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik vállalkozásomat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

A Szolgáltató adatfeldolgozásban részt vevő közreműködői előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Külföldi adattovábbítás nem történik.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem, valamint biztosítom az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, óvom azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

Vonatkozó jogszabályok listája

A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

A számvitelről szóló 2000. évi C törvény

 

Záró rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalú döntésével, szükség esetén bármikor módosítsa. A jelen Adatkezelési Tájékoztató időbeli hatálya 2018.07.10-től visszavonásig tart.

 

Adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető az alábbi webcímen:

http://boldogkismama. hu/adatkezeles-tajekoztato/